Ти раздаваш наградите

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
за участие в класацията с гласуване за Go SEASIDE Awards 2022

1. ОРГАНИЗАТОР
Организатор е "ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ЕООД.

2. ПЕРИОД НА ГЛАСУВАНЕТО
Гласуването ще се проведе в периода 15.08.2022-29.08.2022г.
В гласуването участват всички физически лица, които са дали своя вот с натискане на бутона „Избери“ във всички категории на Go SEASIDE Awards 2022, регистрирали са се посредством посочените възможности и са попълнили коректно изискваните лични данни. Участието в томболата/ите е възможно само след предоставянето на тази информация. С попълването ѝ името на участника автоматично се добавя в списъка за финалната томбола на съответния конкурс, в който е гласувано, а подадената информация се записва в базата данни на съответния подсайт https://awards.goguide.bg/.

Всички участници и евентуални победители приемат и трябва да спазват условията, наложени от Организатора с настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участника или евентуалния победител. Всякакви опити за неоторизиран достъп до играта, базата данни с участници или опити за използване на дупки в сигурността на уеб браузърите с цел облагодетелстване ще доведат до незабавната дисквалификация на участника.

3. НАГРАДА
За участие в гласуването в класация за Go SEASIDE Awards 2022 организаторът предоставя:
3.1. 1 бр. ваучер за пазаруване на стойност 1000 лв. за Fashion Days („ДАНТЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ С.А. (DANTE INTERNAȚIONAL S.A.)
Ваучерът не може да бъде осребряван, както и не се изплаща ресто от стойността му. Доплащания са позволени.

4. УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
Тегленето на наградата ще се извърши на томболен принцип в срок до 10 работни дни след приключване на гласуването. Спечелилият награда ще бъде уведомен на посочения от електронен адрес и по телефона, с който е регистриран. Участникът ще бъде публикуван и на сайта: www.goguide.bg.

За получаването на награда участникът се идентифицира с лична карта, а когато наградата се получава с пълномощно, приносителят представя копие от нотариално заверено пълномощно, оригинал за справка и лична карта.

Ако спечелилият участник не е навършил пълнолетие, наградата се получава от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ родствената им връзка – акт за раждане на ненавършилия пълнолетие, съответно представителната им власт – акт за назначаване на настойник/попечител.

Всички награди следва да бъдат изискани и получени в срок не по-късно от 1 календарен месец след приключване на гласуването в класацията. Ако награда бъде неполучена и/или непотърсена съгласно предвиденото в този раздел, същата се губи от спечелилия я участник. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

5. ДРУГИ УСЛОВИЯ
"ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ" ЕООД се задължава да гарантира тайната на кореспонденцията, както и се задължава да не разгласява съдържанието или адреса на електронна поща (email) или друга персонална информация за участниците в настоящия конкурс без тяхното предварително съгласие, освен ако тази информация не бъде изискана от компетентните органи по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България.
С регистрацията си за участие всеки участник се съгласява с настоящите Условия и правила. Те са публикувани на адрес: https://awards.guguide.bg/, в раздел „Условия“.

Организаторът може да променя по всяко време настоящите условия и правила едностранно с публикуването на промените на интернет страниците, посочени по-горе. Той не може да бъде държан отговорен за качеството на предоставяните награди и не предлага гаранция и сервиз за тях.
Служители на „ХАЙ ЕНД ПЪБЛИШИНГ“ ЕООД, както и членове на техните семейства, нямат право на участие в играта. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Участникът, спечелил наградата от гласуването в класацията, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора, в качеството му на победител.

Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за игри и гласувания.

Евентуално възникнали спорове между Организатора на класацията и Участници в него се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Описаното по-горе гласуване по никакъв начин не е спонсорирано, администрирано или свързано с Facebook.

Организаторът на класацията си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответното гласуване. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на класацията е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Организаторът на класацията не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в гласуването и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в гласуването и трети лица във връзка с такова съдържание.
Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Условията и правилата по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на инициативата е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Един потребител има право да участва неограничен брой пъти в посочените критерии за участие.

Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и удостоверение или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6. ЛИЧНИ ДАННИ
Правата на всички Участници с гласуване в класацията са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в гласуването, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Включвайки се в настоящото гласуване, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, град, адрес и e-mail) за цели, свързани с класацията, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време. Организаторът на гласуването се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.